The Revenge of Sooa’e

‘0 LE TAUI MA SUI 0 SO’OA’EMALELAGI

‘E ui ‘ina sā malie lelei le loto o So’oa’e e tusa ma uiga o Salamāsina i lo lā feagai ai ma Ulualo ma ona tagata, ‘ae sā naunau lava lona loto i le fia-o’o o lona lima ‘i ā Leifi ma Tautolo. ‘I lea uiga, sā ia ‘auina fa’alilo- lilo ai ni vaegā’au mai Musumusu e tuliloa ma pu’e mai ‘ilā’ua, peita’i, ‘ona ‘o le popoto lava o tulāfale e faitogafiti , na le’i maua atu ai lā’ua i ia lā sola’aga.Sā logo atu e So’oa’e ‘i le tupu-tama’ita’ i lenei tuliloaga, ma sā ia talosagaina ai fo’i le tupu-tama’ ita1 i ‘ina ‘ia fa’atagaina mai e tuliloa- ina ātili le ‘au-fa’alata ‘ina ‘ia maua mai lava. Sā talitonu Salamasina ‘i le lā agasala, ‘o lea na ia faiatu ai e fa’apea, “Levālasi, ‘ua ‘e iloa le mea e sili e tatau ona faij ‘ou te tu’u atu lava ‘i ā te ‘oe ” Sā fa’apotopoto loa e So’oa’e taHta’i o vaegā’au fa’apea fo’i ma 1e fuava a ‘Ina ua latou fa’alogo ma mālamalama, ‘o Leifi ma Tautolo ‘o fa’a- tupu fa alavelave ma 1e_’au taufa’aoso, sā lātou tautō e fa’apea, ‘o le’ā le mapu lava ‘ilatou vagana ‘ua maua ma ‘aumai le ‘au-fa’alata ‘i ona luma.

Sā fuafuaina loa e fa’apea, ‘0 ‘au a Sālevālasi ‘o_le’ā osofa’ia Alei- pata i le taeao lava e soso’o ai, a o le fuava’a o le’ā sāuni ne’i sōsola ‘i le sami. Sā faia ia gāoioiga uma, ma e le’i oine ona maua vave o Leifi Sa fa’afono loa ni 1S1 0 vaega’au latou te ‘ave pagotā ‘1 Sale’aumua i Aleipata, i le fanua tonu lava o lo ‘o tanu ai lana tāne. Ona pei ai lea ‘o Nenese o anamua, sa fa’atonuina e le tama’ita’i taui ma sui, ‘ina ‘ia fa’aputu fafie ‘i luga o le tu’ugamau o Māta’utia.

‘Ina ‘ua sāunia, sā tu’uina loa ‘i luga le ‘au-fa’alata ma susunu ola ai lava, ‘a ‘o mata’i atu pea e So’oa’e ma māfaufau ifo i lona loto, po ‘ua feagai ienei fa’asalaga ma āmioga leaga e tele s3 faia e nei tagata, fa’apea ma le tTgā sā lā fa’atupu i loto o le to’a- tele, ‘a e maise ‘o ia ma lona ‘āiga. na Tautolo-ma ‘aumaia loa, ‘o saisai o la vae ma lima, ‘i luma o So’oa’e.

‘E tolusefulu tausaga sa talitonu au pea le loto o So’oa’e ‘o lel to’a lua lenei, o ‘ila’ua lava na fasiotia lana tae ‘o Mata’utia, ‘ae na fa’a’to’a fa’amaonia nei lava. ‘Ina ‘ua va’ai atu ‘i lo la ta’atitia mai i ona luma, ‘o saisai o la vae ma lima, ma tu’u mai ‘i lalo o ona lava vae, sa ia fa’apea atu. “‘E ‘asa le faiva, ‘a e le ‘asa le masalo.” ‘O lo’u aso la lenei.

The Revenge of Sooa’e

Sooa’e, though satisfied with the manner Salamasina had treated Ulualo and his men, remained anxious to lay her hands on Leifi and Tautolo. To this effect she had secretly sent out some of the Musumusu warriors to capture them, but somehow the astute orators escaped. Sooa’e thereupon informed the Queen of her failure and requested her permission to have the traitors pursued to the bitter end. Salamasina, convinced of their guilt, said, “You know what is best; I leave it to you.”

Sooa’e then assembled the leaders of the army and the fleet. When they heard that Leifi and Tautolo had been the instigators of the trouble, they swore that they would not rest till they had brought the traitors before her feet.

It was arranged that the Salevalasi warriors should attack Aleipata early next morning, while the fleet should cut off any retreat by sea. This was done, and both Leifi and Tautolo were caught, brought abject before her with their hands and feet bound in Samoan fashion.

For thirty years Sooa’e had been convinced that the two had slain her husband Matautia, but not until now had she been able to prove it.

She ordered a few warriors to carry the prisoners to Aumua, the very place where her husband had been buried. Then, the wronged and vengeful woman ordered a pyre to be erected over Matautia’s grave. When it was complete, the two assassinator traitors were burnt alive. While they burned, Sooa’e could only think and wonder if such a speedy death was perhaps too merciful, insufficient punishment for the many crimes they had committed and all the misery they had brought upon her and her family.

The very names of Leifi and Tautolo have fallen into disrepute, for they have been changed into Fuataga and Tafua, which are now borne by two well known orators (matua) of Aleipata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *