The Infant Tupumanaia II is Stolen Away

Fanauga ‘O Tapumanaia

‘Ua mavae atu se tausaga, ona fānaua ai lea e Salamāsina*o se tama-tāne. ‘Ona ‘o le leai o se māsalosaloga e uiga ‘i le tama lea, le atali’i ^?ni lava o Tapumānaia, na fa’aigoa ai ioa le pepe ‘i ā Tapumānaia. 0 le fānauga o lenei tama sā ‘alagainst iina le fiafia, ma’ina ‘ia tusa ai lava ma le aganu’u sā fa’amamaluina pei onefmāsani ai mō mātua tūlaga maualuluga.

‘A ‘o faia pea lava fiafiaga, na fr’afuase’i ona iloa ‘ua mou ‘ese le tamaitiiti ‘o Tapumānaia. Sā tele ie vevesi ma le puapuagā o loto o mātua, ‘ātoa ma le gaualofa o tagata. Sā fa’amuta fa’afuase’i nei fiafiaga ‘uma ‘a e;sā’ili le tama.

‘E le’i ‘umi ‘a e maua le tala, sā ‘avea e Talo ma Ofo’ia, ‘o tulāfaleo Salani i Ātua, ‘ina ‘ia ‘avea ma ali’i sili o lō lātou nu’u. ‘Ina ‘ua iloa le uiga o lo lā agaga, sā manatua ai loa e Salamisina lona tamā ‘o Tamaalelagi sā gaoia fo’i e Tutuila ma ‘Ape ‘ona ‘o lea lava uiga e tasi. Ona mālilie ai lea e tu’u ai pea le tama mo Talo ma Ofo’ia.

Ina ‘ua tupu a’e Tapumānaia ma ‘avea ma tagata matua, si ‘avea ia ma tupuga o le ‘āiga ta’uta’ua o Sā-Fenunuivao. ‘A tu’ufa’atasi Sā-Fenunuivao ma le ‘aiga o Levalasi, ‘ona ‘avea ai lea ma ‘āiga ta’imua i Ātua. ‘0 le fa’a sologa o le gafa o lo ‘o tā’ua i lalo,‘e fa’ailoa ai le tāua tele o Sā-Fenunu- ivao i Atua_ e ala i lo lā feso’ota’iga ma Ā’ana (Tapumānaia).

Salamasina married Tapumanaia, Born Tapumanaia II Born Tapumanaia III
Tapumanaia married Tatinitamaitai – of Salani, Born Sifuiva Born Fuimaono
Tapumanaia married Fenunuivao of Falefa, Born Fuiavailili (Tupua)
Sifuiva married Saofaialo of Satupaitea
Fuimaono married Oilau of Falealili

Fulmaono poipo fānau fa’aipoipo fānau Saofa’ialo o Sātupa’itea FuimaonoOilau o Faleālili Fuiāvailiii (Tupua) ‘0 Fuiāvailili lā lenei na fa’atamafai e Muāgututi’a, ‘ina ‘ua mavae ni tausaga pe selau, ma sa soloa’i ane ‘i le Tupu, i lalo o le suafa Tupua. ‘0 lā^ua ‘uma, Tupu Muāgututi ‘a ma Tupu Fuiāvailili, ‘e tagafa mai a Salamāsina, ‘o Muagututi a mai lona alo tama’ita’i ‘o Fofoaivao’ese,ma Fuiāvailili mailona alo tama ‘o Tapumānaia.

The Infant Tupumanaia II is Stolen Away

The Baby Tapumanaia II is Stolen: A year had passed by and the Queen presented her husband with a boy. As there was no doubt that the child was his, he gave him his own name Tapumanaia. The birth of this boy was hailed as a great and joyful event, and as customary it was celebrated with the pomp due to the high rank of his parents.

While the feasting was in progress, it was suddenly discovered that little Tapumanaia had disappeared. Great was the distress of the frenzied parents, and sincere was the sympathy of the people. The feast was brought to an abrupt end and everything possible was done to find out the whereabouts of the missing child.

It was not long before it was found that the boy had been taken away by Talo and Ofoia, two orators of Salani, Atua, in order to procure a high chief for their village. When their motive became known, Salamasina remembered that her father Tamalelagi had been stolen for a similar reason by Ape and Tutuila. So, she decided to leave her child to them.

When Tapumanaia had grown up, he became the founder of the well known family of Safenunuivao, which, together with the already mentioned family of Levalasi, soon was the leading clan of Atua. The following table shows how the Safenunuivao of Falefa through its connection with the A’ana line(Tapumanaia), acquired such importance in Atua.

Salamasina married Tapumanaia, Born Tapumanaia II Born Tapumanaia III
Tapumanaia married Tatinitamaitai – of Salani, Born Sifuiva Born Fuimaono
Tapumanaia married Fenunuivao of Falefa, Born Fuiavailili (Tupua)
Sifuiva married Saofaialo of Satupaitea
Fuimaono married Oilau of Falealili

It is this Fuiavailili who was adopted about a hundred years later by Muagututia, whom he succeeded as Tupu under the well known name of Tupua. Both Tupu Muagututia and Tupua were descendants of Salamasina, the former through her daughter Fofoaivaoese and the latter through her son Tapumanaia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *