Relations with Fiji

FESO’OTA’IGA MA FITI

‘E pei ‘ona mautinoa le feso’ota’iga ma loga, ‘e fa’apea fo’i la Sāmoa ma Fiti. ‘0 feso’ota’iga feāloa’i, fefa’ataua’ iga, ma le mana’o e nonofo i Sāmoa, ‘o ni isi ia o māfua’aga. ‘0 igoa o nu’u fa’apea ma tagata ‘o lo ‘o fa’aaogā- ina pea e molimauina ai le iai pea o ni tagata Fiti, ma 1e toto o ni isi tagata Sāmoa ‘o lo ‘o mafai pea ona tau atu ‘i Fiti. ‘E le gata ‘i 1ea ‘a ‘o le mālō- fie, tatau, ma ‘alia.’e fa’apea le tala na fa ‘atomua mai lava i Fiti.

‘A e ‘ie ‘ona pau lea. ‘E tel e pea ni tala e tā’ua ai ni faigāmalaga mai Fiti ‘i Sāmoa, ma e fa’apea fo’i ni aiaiga sā faia e_ni tagata Fiti i Manu’a, ‘Upolu, ma Savai’i. ‘E tele ni alagā’upu ‘o fa’aaogaina pea e le lautele e fa’avaeina i ni tala e uiga ‘i ni tagata ta’uta’ua e tupuga mai Fiti.

Peita’i, i lemeamoni, ‘i ni gafa lata mai e fa’amaumauina ni nai feusu- a’iga ma tagata Fiti, ‘e fōliga mai na muamua 1e feso’ota’iga ma Fiti nai lo 1e feso’ota’iga ma Toga. J.E 1e gata ’i lea, ‘o lo ‘o iai pea i Sāmoa ni igoa o tagata fa’apea ma nu’u e tā’ua i tala’aga sā pogai mai Fiti, ‘a ‘o nā igoa ‘uma e Pōienisia ‘a e le Melanesia. ‘E fa’apSfea ona talafeagai lea tūlaga?

‘I manatu o_le to’atele o le ‘au-su’esu’e i tupu’aga ma lanu e fa’apea, ‘o Fiti pei ‘o Samoa ‘o atunu^u na ulua’i nofoia e tagata-malaga-mai o Poleni- sia, ma na mulimuli ane ona lātou ‘aināina 1 ea o motu tuā’oi ‘uma, ‘e mafai lā ona tātou manatu fa’apea, ^o Fiti i aso o lo lā’ua feso’ota’iga ma Sāmoa, sā ‘aināina ai e tagata Polenisia po ‘o sina vāega itiiti fo’i o lātou. ‘Ā fai lā ‘o ‘le tūlaga moni lea, ‘o lona uiga na te fa’amatalaina ai fōliga Pōlenfsia ma le tupu’aga o igoa ‘o lo ‘o tā’ua i luga.

Relations with Fiji

The connection between Samoa and Fiji is just as certain as that with Tonga. Names of places and of persons still in use, testify to the presence of Fijians, and the blood of certain Samoans can yet be traced to Fiji. Importantly, the art of tattooing and the building of the huge double canoes (alia) are said to have been introduced from Fiji.

But this is not all. There are quite a number of legends that relate the long voyages from Fiji to Samoa, as there are stories of the role certain Fijians played in Manua, Upolu, and Savaii. Several proverbs still in general use are also based on legends about persons of distinct Fijian origin.

Taking into consideration that most ethnologists locate the first settlements in both Fiji and Samoa, as places where the migrating Polynesians first settled, and from where they later on peopled all the neighbouring islands, we may assume that Fiji, at the time of its intercourse with Samoa, was yet to be inhabited by Polynesians, or at least a considerable number of them. If such was really the case, it would explain the Polynesian form and origin of the names mentioned above.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *