Sanalala the Forgotten Child

Sanalala

‘0 le taimi lava ina ‘ua soifua mai nei tama’ita’i ta’uta’ua e to’alua, Gato’aitele ma Gasoloaiao’olelagi, alo o Mālietoa La’auli, sā fa’apea fo’i ona ola a’e ai i SSfata le tama ‘o Sanalala. ‘0 ia ‘o le alo o Fitimaupologa’o le alo-tama’ ita’i o le Tui Toga. ‘0 lona tamā, ‘o Sāmoanāgalo. ‘Ona o lenei tama: ‘i ni ana usuga ‘i nei lava tama’ita’i e to’alua, pei ona tā’ua i luga, na ‘avea ai ia ‘o se tasi o gafa tāua o le Mālietoa fa’apea fo’i ma le Tui Ā’ana; e tāua ai fo’i 15 ona tātou su’esu’e i lona tupu’aga mai.
Muamua teisi lava i le taua q le sa’olotoga (Taua ma Toga), sā nonofo ai i Sili, Savai’i, se ulugāali’i, ‘o Taomatamū ma Mualepuso. ‘E tasi lava si o lā alo-tama. ‘0 le tasi aso, sā lātou malaga ai ‘i Sāmauga e asiasi i le ‘āiga o Taomatamū. (‘O Sāmauga, ‘o se tasi nu’u e lata ‘i Sāfotu i Saval’i).

‘Ina ‘ua istou toe fo’i mai, sā tonu ‘i ā ‘ilātou’o le’ā nonofo i Āmoa, i le talafātai i sasa’e o Savai’i. Sā iai se va’a tele lava (‘alia) o Toga o_lo_’o tau ai i se tasi nu’u tuā’oi. ‘Ona ‘o Toga o lo ‘o ‘avea pea ma pule^ sā sāunia ai e tagata o lea nu’u se pōula tele i luga o le va’a. Sā malaga loa ‘i ai le ulugāali’i e maimoa ‘i lea pōula na toeitiiti lava aoina ‘o fai.

‘Ina_’ua tūgā le pō, sā manatu le ulugāali ‘i o le]ā momoe i le va’a. ‘0 si a lā tama, sā tu’u e fa’amuli mai ma ā lā uō i Āmoa. I le taeao pō, sa sauni loa Toga’o le’ā toe fo’i ‘i 15 lātou atunu’u Na tete’i le ulugāali’i i le pisa o tagata, ona fa’anatinati ai lea ona lā malaga ‘ese ma fo’i atu ‘i Amoa. Sā lā fo’i atu ‘i lo lā fale sā tu’u ai le tama, ‘ae_’ua leai se tama. Na i’uMna tā’ua e se tasi e fa’apea, ‘o le tama fo’i ia sa i luga o le va^a. ‘A e pagā, ‘o le va’a sā fa’ato’ā te’a ‘ese ma le nu’u, ma na toe fo’i ai nei mātua ma le fa’anoanoa tele e aunoa ma le tama Na mavae ni nai itūlā talu ona malaga o le ‘alia, sā maua ai e se tasi tagata Toga_le tama o lo ‘o moegase pea lava i lalo o se tasi fanā tuai o le va’a. Sa ta’u e lenei tagata ‘i lo lātou ta’itā’i, ‘ae ‘ina ‘ua va’ai atuo la o se tama manaia, sā ia fa’apea ai, “‘O se Sāmoa na galo.” Talu mai ai,sa ta ua pea lenei tama ‘o Samoanagalo.

Sā le’i malaga loa Toga ‘i lo lātou atunu’u, ‘ae na afe i ‘Llpolu, ma taunu’u ai e lata ane ‘i Mulifanua. Sā malaga fo’i le tama ‘i uta; ‘ae’ina ‘ua timu, sā ia sā’ili sona lafitaga, ma lafi ai i lalo o se puga (‘amu).’0 lea fo’i mea na maua 31 i9°a ‘° Faleāpuna.

Na mavae ni nai itūlā, ona toe malaga ‘ese fo’i lea o Toga ‘ae toe tu’ua fo’i le tama, Sāmoanagalo. ‘Ae ‘ina ‘ua va’ai atu le tama ‘ua alu ane le va’a, sā ia tagi ma tauvala’au, peita’i, sā leai se tasi na lagona maia. Sā tamo’e ai lava le tama i le matāfaga, ma tautaalo ma tauvala’au. Na i’un ‘ina toe iloa mai e le va’a o Toga, ona toe fo’i mai lea ‘i ai; sā fiafia tele le tama ma.na ‘āmata loa ona siva’i lona fiafia’ina ‘ua tuta le va’a i le matāfaga.’ Sā ta’ua lea ‘ogā’ele’ele ‘o Leonesa’a C’ua sa’a le tama i le oneone).

Sa toe oso le tama ‘i le va’a ma fa’aauau ai loa 1e malaga. Ina ua_ tuana’i ni aso e tele, sā lātou taunu’u ‘i Vava’u, le motu aupito lata mai oleAtuToga. Sāmālōlō1emalagailemaotao1eali’i oLesa, olealil sili o lea nu’u. ‘Ina ‘ua lātou malaga atu ‘i Togatapu, le nofoaga o le Tui Toga, sā toe galo foli le tama, ”o lona fa’atolu lea.

Sā fiafia tele Lesā i le tama, ma ‘o le mea lea na talanoa fa’a’umi’umi so’o ai i afiafi ma Sāmoanagalo. ‘0 le mea lea na māfua ai ona suia o le igoa o le tama ‘i ā Sāga-alaala po ‘o Sanalala.

Sā fa’aipoipo le Tui Toga ‘i le āfafine o Manu’a, ‘o se tulāfale mai Sāfata. ‘E to’alua le fānau teine; ‘o Paitoitogamau ma Tu’uaifitimaupologa.
‘0 le tamā’ita’i lea, Tu’uaifitimaupologa, sā fa’alogo i 1e ‘a’ave mai o tala o Sanalala ‘o lo ‘o nofo i aso ia i Vava’u; ma sā momo’o lava le teine’i
le fia fai tane ‘i ai.

I le tasi afiafi, sā fa’asino atu e le teine ‘i lona tamā le pupula o 1e lā i le afiafi, ma sā fa’apea atu/ “Se’i e silasila, Tui Toga,’i le ataata ‘ua ta’oto mai nei, ‘o le ataata o le tagata mānaia, ‘o la’u tāne iava lea.”

Sā ‘a’ami loa e Tui Toga le taule’ale’a ‘o Sanalala, ma fa1 afa’a’ipoipo ma lona afafine. ‘Ua o’o ‘i aso e tatau ai, ona fānau lea o le lā tama-tāne i Sāfata, le ‘āiga o le tinā o Fitimaupologa. Sā igoa fo’i lenei tama ‘i ā Sanalala, ma ‘o le Sanalala lenei na ta’uta’ua i tala’aga o Sāmoa.

“‘lla ta’oto le ataata o Taulelei” – ‘o se muāgagana lea na maua mai 1 sā- ‘afi’afiga a Fitimaupologa i lona tamS taluai lona momo’o ‘i ā Sanalala. ‘0 Taulelei,’o se fa’ailoga mamalu lea o se tama fa’ato’ā faiāvā. ‘0 le uiga o lenei muāgagana: ‘0 le ataata sesega (lanu ‘aulo) o le lā o le’ā goto ‘i le
sami e fa’ailoa mai ai le manuia ma le solo lelei.

Sanalala the Forgotten Child

At about the same time the two famous girls Gato’aitele and Gasoloaiaoolelagi were born to La’auli, the boy Sanalala was born at Safata. Sanalala was the son of Fitimaupologa, a daughter of Tuitoga. His father was Samoanagalo. Since this boy became, through his marriage with the above girls, one of the most important ancestors of the Malietoa as well all the Tuia’ana line, it is worthwhile to study his descent. Here is his story:

Shortly before the war of independence, there lived in Sili, Savai’i, a couple named Taomatamu and Mualepuso. They had one child, a boy. One day they went to Samauga to visit Taomatamu’s family.  When they returned, they resolved to stay at Amoa, on the east coast of Savai’i. There happened to be a large Tongan ship lying at anchor near the village. As the Tongans were then the masters, a big poula (night dance festival) had been organized to be held on board the ship. The couple went to see the dances which continued until very late at night.

Since it was too late to return, they decided to spend the night on the ship.  They reasoned that since they understood their little boy had been left behind with their friends in Amoa, they could believe he would be safe without them.

In the early morning the Tongans prepared to return to their islands. The noise incidental to their preparations awoke the couple who left the ship in a hurry. They returned to the house where they had left the child, but they could not find him. Finally someone told them that he too had been on the ship. Unfortunately, the vessel had just departed and the grieving parents realized he had left on the Tongan ship without them.

A few hours after the alia had left the harbor, one of the Tongans found the boy still fast asleep under an old sail. He informed the lead sailor, who, seeing the handsome child, said, “Se Samoa na galo” meaning “A Samoan who has been forgotten.” Ever since, the boy was called Samoanagalo.

Instead of sailing directly to Tonga, the ship called first at Upolu, touching near Mulifanua. Here, once again the boy who had wandered again left the ship. It began to rain, so he sought refuge under an outcropping of coral block (puga). From this incident, the place was later called Falepuga.

After a couple of hours the Tongans set sail for home, and once more the boy was left behind. As he saw the ship moving along the boy cried and called out to them, but none of the crew saw or heard him. Desperate, the boy ran along the shore waving and calling. He finally succeeded in attracting their attention. When he saw that the ship was brought around to fetch him, the boy was so happy that he began to dance on the sandy beach. This place was therefore, called Leonesa’a (Ua sa’a le tama i le oneone – the boy dancing in the sand).

When the boy had been taken aboard, the ship proceeded on its voyage. After many days they reached Vavau, the nearest island of the Tongan group. Here the Tongans rested for a few days as guests of Lesa, the high chief. When they finally set sail for Tongatabu, the residence of Tuitoga, the boy had for the third time wandered away and had been left behind.

The High Chief Lesa took a fancy to Samoanagalo and spent many an evening in conversation with him. Because of this, the boy’s name was changed into Sanalala.

One evening Fitimaupologa, a daughter of the king of Tonga, showed her father the beautiful glow of the setting sun and said, “Se’i e silasila, Tuitoga, i le ataata ua ta’oto mai nei, o le ataata o le tagata manaia, o la’u tane lava lea”. (Behold, King of Tonga, the glow of that sunset is the symbol of a beautiful youth who is destined to become my husband).

Tuitoga sent for the youth and married him to his daughter. In due time a son was born to them in Safata, the home of Fitimaupologa’s mother. This boy was also called Sanalala and it is this Sanalala who became famous in history.

Ua ta’oto le ataata o Taulelei” is a proverb which originated from the observation made by Fitimaupologa to her father. Taulelei is an honorific designation for a bride and groom. The proverb means: The golden reflection of the setting sun on the sea announced luck and prosperity for the fortunate couple.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *