Atiogie’s Kindness

‘0 LE L0T0 ALOFA 0 ATIOGIE
Sa iloa lava e Atiogie le fiafia o si ona tamā e taūmafa i le ufi.
‘0 le meA 1eg na tilausu Ati;ogie j le taeaopō o le tasj Aso Gafua ‘ua ^aumai; fāsi ufi; māna,nai;a., alu vese Xtiogi;e ma le fale, $ā tago loa
le toe^Kina kja faite^u le aofaM o fā’s.i tifi; ma na i;a maua ai; le aofa’iga,
e fitu fāsi ufi;. Sl leM toe tautala le toea’ina. ”A e ina ‘ua sātinia e Atiogie le mea’ai a lona tamā i; aso ta’Mtasi o le vataso, sā iloa ai e le toeaMna e le’i tu’uina vese e lonā atali’i’se fāsi ufi mo ia lava; ma sā ta iloa ai ‘o Attogte ‘o se atali’i agalelet tele. l0 le mea lea na ia fa’a- manuia atu ai ‘i lona atalf’t ma folafola atu ‘o le’ā foa’i’ina atu mo ia se fānau e to’’afitu, ‘e to’aono tama ma 1e teine e to’atasi. ‘0 le mea lea e ta’ua ai fo’i le gafa o Ātiogie ‘o le “Gafa o le Uft,* ‘o lona uiga e tupuga
ai le uft. ’O lenet fānau e to’afitu ‘o: Lealali, Savea, Tuna, Fata, Ve’a- tauia, Leimuli, ma Atiatigie le teine.
MĀiiatna tatou 11oa “ei i le tala o le’ā soso’o ai, ‘o Sāvea le ulua’i ‘ill ‘ua’māp^ S!S0 °.TU?- ma Fata na ‘avea ma toa 1 le taua ma Toga, ma
U fam ia “a fa’atuina le ma1° 0 le itumalō o Tuamāsaga
Atiogie’s Kindness

As an example of his kindness, the story is told that Atiogie knew his father liked to eat yams (ufi). So he went out one Monday morning and brought home some fine yams. As soon as Atiogie had left the house, the old man counted them and found that the basket contained 7 yams, he said nothing. But when his son prepared him one yam every day of that week one, keeping none for himself, he felt very lucky and grateful for having such a good and kind son. Fe’epo, therefore, blessed his son and promised him 7 children, 6 boys and 1 girl.

Here Fe’epo is signaling the promise of seven children to Atiogie in recognition and as a reward for these kindnesses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *