Sina Chooses Tulau’ena over Tulifaui’ave

“0 LE TALA ‘ I A SINA MA LANA PAEA NA FAI NA TOE MAUA AZ LANA TANE NA OTI

iai i Samoa se ulugāli’i e igoa 1 i ā Tafitofau ma ‘Ogafau, ma le lā fānau-tama e to’alua, ‘e igoa ‘i ā Tulifaui’ave ma Tūlau’ena. Na tutupu tino-lelei, ma foliga ‘aulelei nei tama mai lo lā lāiti lava. Sā nonofo pea nei tama ma tausi lā matua se1 ia o’ o ‘ ina ‘ ua mStutua ma ‘ ua i le tulaga e faiava ai. Na fa’alogo nei tama ‘i le ‘a’ave mai o tala i le lālelei o le tasi tāupou e igoa ‘i a Sina, ‘ona la faiatu lea ‘i o la mātua, ‘o lā’ua o le’ā ō e aumoe ‘i a Sina. Sa sauni loa le aumoega a Tulifaui’ave ma TiTlan’ena. Sa fai le lā suāvai talo ma palusami, ma tao ai fo’i ma le pua’a. Na fu’e le suavai a tama, ‘ona tu’u ese lea o le la tauga, ‘a e tu’u ‘uma isi mea’ai ma o la mStua. Sa pena fo i le pua a, ona lā ‘avea lea na ‘o le tapuvae o le pua’a e fai ma ‘i’i o le lā tāuga, ‘a e tu’u isi vāega ’tma o le pua’a mō lā mātua. Na ‘uena ona saunia o mea ‘uma, ‘ona lā fa’amavae lea ‘i o lā rnātua ma ō loa.

Na lā taunu’u i le fale o lo ‘o iai le tama’ita’i ’o Sina, ona lā
va’ aia lea o le turau o le fale i isi fo ‘ i mānaia o le atunu1 u o lo 1 o aumoe ‘i ā Sina. Sā fai loa le lā tonu, o le’ā lā ō pea ‘i totonu o le fale e taumafai pe fiti se manuia mo se tasi o lā’ua. ‘Ua lā malilie fa’atasi fo’i ‘o le’ā ‘avea Tūlau’ena ma fofoga o le lā malaga. Na su’e loa le lā nofoaga i totonu o le fale ma nonofo ai- Na o’o i le taimi e laulau ai tāuga a mānaia, ona sāuni ane fo’i lea o le lā tāuga. Sā iloga ‘ona matuā .sāunia tāuga a le to’atele o mānaia, ‘auā sā laulua ane lātou manufata; ‘o ta’ailepaepae, ma isi itū’āiga mea’ai ‘ese’ese falaSānoa. Na o’o mai le fa’asologa ‘i a Tulau’ena, ona ia laulau atu fo’i lea o le tapuvae-pua’a o lo ‘o ‘i’i ai lana tāuga. Sā talie ma ‘a’amu ane isi mānaia i le tāuga a Tūlau’ena. Peita’i, ‘ina ‘ua ‘uma ‘ona laulau ane tauga a mānaia ‘uma, ‘ona fa apea lea o le tama ita’i ‘o Sina, ‘Ali’ i Tūlau’ ena, sau ia tā naiefo i ‘inei ma ‘ai lau tāuga.”

Sā tu loa ‘i luga Tūlau’ena ma alu atu ‘ua ’a’ai ma Sina; ‘a ‘ua fei-tai wa tomumu isi manaia ina ‘ua mana’o le tama’ita’i i le tapuvae,
‘a ‘o lo ‘o fausasaga le anoano o mea’ai lelei na lakou ‘avatua. Na māe’a le taumafataga, ona fofola loa lea o £ala o ali’i e tōfā.fā ai i le pō.
Sa fofola fo’i ma fala o Tūlau’ena ma lona usomatua ‘o Tulifaui’ave i le itū lenā o le fale o lo ‘o tōfafā ai ali’i. ‘A ‘o Sina ma lana aualuma ‘o lo ’ o memoe i le isi itū o le fale. Peita’i, ‘ua ‘uma ‘ ana fai le tonu a Tūlau’ena ma Sina e sōsola pe ’ā memoe tagata ‘uma o lo ‘o i le fale. Sā ta’u fo’i e Tulau’ena ‘i lona usomatua le mea o le’ā tupu ‘i lea pō. ’O le mea lea na lātou sauni ai loa e sōsola pe ‘ā momoe tagata ‘uma. Na lateu iloa loa ‘ua momoe pepe tagata ’uma, ona lātoa fetolofi filemū ane loa lea ‘i fafo o le fale ma sōsola loa. Na lāteu taunu’u i le tasi nu’u ma nonofo ai loa, ma fai ai lo latou ’āiga.
‘0 le me a ‘ua tupu, ‘ua nonofo Tūlau’ena ma Sina, ‘auā e fiafia ma alofa ‘i ai Sina. ’A ’ua ‘avea ma ala ’ua lotoleaga ai Tulifaui’ave ‘i si ona uso la’itiiti ‘o Tūlau’ena. ‘A e ui ‘i lea, sa fiafia pea Tūlau’ena lātou te nenofo fa’atasi ma lena uso matua, ma atia’e fa’atasi lo latai ‘āiga. ‘0 le mea lea na lātou nenofo fa’atasi ai pea, ‘a ‘o lo ‘ o tigā pea Is 1 esto o Tulifaui’ave ena ‘ua lā le nonofo ma Sina. Ma ua māfaufau lea Tulifaui’ave ‘i se ‘auala e fasioti ai Tulau’ena ‘a e lā nenofoma Sina.
Na ‘i’ite Tūlau’ena i se mea leaga o lo ‘o faufau e laiauso, ‘ ena ‘ua iai ni mea ‘ua faia e Tulifuai’ave ’ua lamatia ai le ola o Tūlau’ena. ‘A e ui lava ina tutupu nā mea, ‘a e sā ia faia pea sō ‘o se mea e faiatu ai Tulifaui’ave. Na o’o i le tasi aso, ‘ona faiatu lea o Tulifaui’ave ‘i Iona uso, “Sole e, sau ia tā ō ta alo atu e fai ai le tātou mea’ai o le afiafi.”
Sa tali atu fo’i Tūlau’ena, “‘Ua lelei, ‘a e muamua atu loa e va’ai lo tā paopao.”
‘A ‘o muamua atu Tulifaui’ave e vā’ai lo lā va’a, sa alu ane loa Tūlau’ena ‘i si ona to’alua ‘0 Sina, ma faiatu ‘i ai,.”Sina e, sau ia,
‘e pei lava ‘ua lagona e lo’u tino, ‘e iai se mea o le’ā tupu i le faiva lenei. ‘0 le mea lea, ‘ia ‘e nofo sāuni ai i so ‘o se mea o le’a tupu mai. ‘A e fa’apenei Sina, ‘ā alu loa le mā alogā-atu, ona ‘e alu atu lea ‘e te nofonofo i le matafaga ma va’ava’ai atu ‘i tai. ‘Ā fai ‘e te va’ai atu ‘0 fati mai se galu-toto, ona ‘e mautinoa lea ‘ua ,’ou oti, ona ‘e savali loa lea e su’e atu a’u. ‘A e ‘ā fai ‘e te va’ai atu ‘0 fati mai se galu-sina, ona ‘e iloa lea o lo ‘o ‘ou ola pea.”
Sa fa’apea lava ona faia e Sina e pei ona faiatu ai si ana tāne ‘0 Tūlau’ena. Sa sāuni loa mea-faifaiva a Tulifaui’ave ma Tūlau’ena ma fa’ae’e loa le lā va’a, ma alu loa le lā alogā-atu. ‘A ‘0 Sina ‘ua alu ifo ‘i le matafaga ‘ua nofonofo ai ma va’ava’ai’i le fafati mai 0 galu.
Sa alu le va’a o Tulifaui’ave ma Tūlau’ena ma te’a ’i tua le vāega 0 le sami e māsani ona la fāgogota ai, ‘a ‘0 lo ‘0 alo pea le va’a e Tulifaui’ave. Sa fesili atu loa Tūlau’ena, ‘”Ā saga alo ‘ea ‘i fea lo tā va’a, ‘o tele atu i lenei mea?”

Sa tali atu Tulifaui’ave, “Alo pea, le va’a, se’i tā 6 ‘ i mea o lo ‘0 iai atu-matalasi.”
Ua la fa asili mamao atu ‘i tai, ona ‘āmata lea o le lā faiva. Sa na ‘o na togi lava o la ’afa ma sisi a’e le mau atu. Sa fai pea lenei faiva se’ia o’o ina ’ua tumu le va’a i atu, ma ’ua tali goto ai. Sa alo ane loa ‘i uta lo lā va’a. ‘Ua la latalata ane ‘i le a’au, ona nofo lea o Tulifaui’ave ma tipi le atu lā te otaina ma Iona uso. Sā ia toe tipi-tipi le atu ’i isi vāega, ma vala’au atu loa ’i ā Tūlau’ena, “Sapo a’e au atu o le’a togi atu.”
Na maua ma sapai loa e Tūlau’ena le fāsi atu na togi atu muarnua. ’A ‘o le isi fāsi atu ’ua togi fa’asese a’e e le ali’i ’o Tulifaui’ave, ma ‘ua pa’u ai ’i le sami. Sā fa’atagā ita Tulifaui’ave ina ‘ua pa’ū le fāsi atu ’i le sami, ma sa ia faiatu ‘ava’avau ’i Iona uso, “Oso lā’ia e ‘ava’e le fāsi atu.”
‘A e sā tali atu si tama ‘0 Tūlau’ena, “‘E ā pe ‘ā tia’i ia lelā fāsi
atu, ‘ua tele lenei mau atu o lo ‘0 i le va’a.”
Sā ita tele Tulifaui’ave ma tago atu loa ‘ua tūlei ‘i lalo Iona uso.
Na maulu ifo Tūlau’ena ma maua le fāsi atu. ‘A e tālōfa e, ‘0 le taimi lava na mānu a’e ai ‘i luga le pāpatua ‘o Tūlau’ena, na tutu’i ai loa e Tulifaui’ave i le tao, ma oti ai si ona uso. Sa alo ane loa ‘i uta le va’a 0 Tulifaui’ave ma Iona loto fiafia, ‘0 le’ā ‘avea Sina e fai ma ana āvā.
‘A e pagā lea, ‘e taunu’u ifo ‘i uta le ali’i ’o Tulifaui’ave, ‘ua leai se Sina. ‘A ‘0 Sina, ‘0 le taimi lava na ia va’aia ai le fafati mai o le galu-toto, na ia tū ai ‘i luga ma savali loa e su’e Iona to alua.

Sina Chooses Tulau’ena over Tulifaui’ave

There was in Samoa a couple named Tafitofau and Ogafauwho had two sons named Tulifaui’ave, the elder, and Tulau’ena, the younger. These two boys were well-built and very good looking from their earliest days. They were exemplary sons, and dutifully and lovingly took care of their parents until they were of age to have wives. In time, and as their interests grew, the boys heard rumors throughout the land of a beautiful maiden named Sina, and at once resolved to propose to her. They first told their parents of this plan. Tulilfaui’ave and Tulau’ena carefully prepared everything for their proposal to Sina, to best insure one of them would be chosen. They prepared food with taro and palusami (taro leaf with coconut milk) and carefully roasted a succulent pig. Once the food was cooked, they set aside their portion, and left the rest for their parents. When the pig was divided, they took only the smaller portion of the pig for their trip and, as was their custom, left the greater, better and more succulent portion for their parents they loved to enjoy. They chose to take just the pigs’ feet. After everything was prepared, they bid farewell and with high hopes they set off to court Sina.

They arrived at the house where Sina lived, and with great surprise, saw that there were many, many other suitors who were also there to propose to Sina. Being young and optimistic, they were not at all discouraged by the number of her suitors, and made a plan to enter the house to see which one would be chosen, for they had no doubts Sina would choose one or the other of them. First, they both agreed that Tulau’ena, although younger, was the better, more persuasive speaker, and therefore would be their spokesperson. Next, they sought a place inside the house, and then they waited there. When it was time for all the suitors to display the goods they had brought to Sina, they took their turn and set out their offerings. Sina was treated to an impressive array, since all of the suitors had prepared very well, and together displayed a fine variety of Samoan delicacies. When it came to Tulau’ena’s turn, he proudly displayed the pig’s feet that they had brought. The other suitors were astonished at this, and mocked them, laughing at Tulau’ena’s modest gift. After all the suitors had displayed their offerings, Sina surprised her suitors when she said, “Tulau’ena, come let’s sit together and eat your delicious pigs feet.”

Then Tulau’ena stood up, he was very pleased with himself, and went to dine with Sina. The other suitors were somewhat angry, and murmured in wonderment that Sina would prefer a pig’s feet while there were plentiful special foods the others had brought. But they soon settled down, and after the dinner, they laid out their sleeping mats so that they would rest for the night. Tulau’ena and his older brother Tulifaui’ave also laid out their mats near where the other suitors rested. Sina and her servants, slept on the other side of the house. However, no one suspected that while Tulau’ena and Sina were enjoying the pig’s feet, as much as they enjoyed each other, they had already planned to run away later that night. Tulau’ena told only his trusted older brother what was to happen. They would wait until everyone was asleep. As soon as they knew that all were in a deep sleep, they crept quietly out of the house and ran away. They soon arrived at another village, where they started their family together.

There was no question that Tulau’ena and Sina had married because she had loved him immediately. But Tulifaui’ave could not accept this truth; instead, he grew increasingly jealous of his younger brother Tulau’ena. Regardless, Tulau’ena was happy to live together with his older brother and watch as the family grew. It was for this reason that they continued to live together even though Tulifaui’ave’s ill feelings continued to grow darker and more threatening. Eventually, Tulifaui’ave began to scheme, imagining ways in which he could kill Tulau’ena and how, he thought, with his brother gone, he might marry Sina.

Tulau’ena suspected that his brother was planning something very bad because Tulifaui’ave began to do things which were quite suspicious and alarming.  He began to make demands which might have cost Tulau’ena’s life. In spite of those suspicions, he still did all that Tuilefuai’ave had asked.

One day, Tulifaui’ave said to his brother, “Hey come let us go fishing to get some food for dinner.”

Tulau’ena answered, “Okay, but you go ahead first, and check on our canoe.”

When Tulifuaiave went to check their canoe, Tulau’ena went to his wife Sina and whispering so his brother would not hear, and confessed his darkest thought: “Sina, come sit beside me, I have a strange feeling that something is going to happen on this fishing trip. For this reason, be prepared for anything, no matter what. When we are on our way to go fishing, go and sit by the beach and look towards the ocean. Do not look away or let your gaze falter. If you see waves breaking with blood, then you will know for sure that I am dead. Then come to find me. But, if you see waves that are breaking white on the shores, then you will know that I am alive.”

Sina was fearful, but obediently did as her husband Tulau’ena told her. Tulifaui’ave and Tulau’ena prepared their fishing gear and boarded their canoe and began paddling out. Sina went to the beach, as instructed, and prepared a place to sit while she anxiously watched the waves break, praying the color of the sea would not change.

Tulifaui’ave guided their canoe far out into the ocean and well past the area closer to shore where they usually fished. Tuilau’ena asked him, “Why are you continuing out so far from shore when there’s plenty of fish back there?”

Tulifaui’ave answered, asserting his status, “I will continue to sail until we reach where the big fishes are.”

They continued to sail a little farther out, and then started to fish. As they cast their lines, they caught many fish. They continued until the boat was so full of fish that it started to sink. Then they started to row the boat towards the beach. As they got closer, Tulifaui’ave cut a fish and they began to eat it. He then again cut the other parts of the fish into small pieces and called out to Tulau’ena, “Catch the fish while I throw it.”

Tulau’ena caught the first piece of fish that his brother tossed to him. But then Tulifaui’ave tossed the next piece in the opposite direction, so his brother could not possibly catch it, and they both watched it fall into the ocean. Tulifaui’ave pretended to be upset by this, and started yelling at his brother, “Now go jump in and retrieve the fish!”

Tulau’ena protested, “Why? We can just throw it away. We have plenty of fish in the boat.”

Tulifaui’ave became very upset when his younger brother spoke back to him in objection, and, as he believed, disrespectfully. Enraged, he next pushed his brother overboard, as if to make him fetch the fish. Tulau’ena dove down and found the fish, but just as Tulauena’s back rose and surfaced in the water, Tulifaui’ave, an expert marksman, aimed, and threw his fishing spear, killing his brother instantly. Having no thought of explanation or excuse, but focused only on marrying Sina, he let his brother’s body drift away.

With no regrets at all, Tulifaui’ave rowed the canoe back to the shore with a feeling of great satisfaction growing in his chest, believing Sina would now, finally, become his wife. However, to his great surprise, when Tulifaui’ave’s canoe reached the shore Sina had mysteriously disappeared. As soon as Sina had seen the blood on the waves her husband had predicted, she understood that his dark and sinister prediction was fulfilled. She stood up and fled, leaving the murderous Tulifaui’ave behind in his bewilderment, and went off to search for her slain husband’s body.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *