Sina of Fiji and Tigilau of Samoa

’ O LE TALA ‘I Ā SINA AMUMOTlIEI O FTTI MA TlGILAU O SAMCA

Sā mau i le nu’u o Pata i Falelātai i ‘Upolu le mānaia e igoa ‘i ā Tigilau. ‘0 se ali’i ‘aulelei ma tino lelei. Sā to’atele fo’i taupou o Samoa si tno’cmo’o ane e fa’aipoipo ma Tigilau, ‘ae sā te’ena e lenei ali’i. ‘O ni isi o nei taupou sā tōa’i ane lava ‘i le fale o Tigilau ‘ina ‘ia ‘avea ai lātou e Tigilau e fai ma ana āva, ‘a e pieita’i sā le taliaina e Tigilau lo lātou mana’o. ‘E ui lava ina te’ena e Tigilau taupou si ō atu ‘i Iona fale, ‘ae sā le tlofia ai le lolofi atu pea o tama’ita’i ‘i le fale o le ali’i. ‘O le mea lea na fa’atonuina ai e Tigilau ana ‘au’auna e to’alua, ‘0 Uluseleatamai ma Uluselevalea, ‘ina ‘ia ‘aua ne’i toe fa’atagaina se tama’ita’i e ulufale atu ‘i Iona fale.

Na o’o ‘i le tasi aso, ona fa’alogo lea o Tigilau ‘i tala e uiga ‘i le lalelei o Sinaamumutilei, le afafine o le Tui Fiti. Sa fa’afuase’i ai ona suia lona maf auf au ‘ i tama’ ita’ i, ma 1 ua ia mana1 o loa lā te fa’aipoipo rna Sinaamumutilei. ‘A e sa le mafai ona f a’ ataunu’ uina loa
lea fa’amoemoe, ‘aua o lo ‘o mamao ‘i Fiti le tama’ita’i o Sinaamumutilei. Sa na ‘o na nofo nei o Tigilau ma mo’eiro’o ‘ina ‘ia vave mai se aso e fa’ataunu’u ai ona mo’omo’oga alofa ‘i ā Sinaamumutilei.

‘1 Fiti, ‘o le igoa o Tigilau o lo ‘o tautalagia e tagata o le motu lea o lo ‘o iai le Tui Fiti ma lona afafine ‘o Sinaamumutilei. Mā, ‘e fa’apea le tala, ‘o Sinaamumutilei o lo ‘o fa’avalea ‘i tala e uiga ‘i le ‘aulelei o Tigilau. ‘Ua tau le maua fo’i se moe a lenei tama’ita’i ‘ona 1 o lona mana’ o ! ia lā fa1 aipoipo loa ma lenei ali’ i o lo ‘ o mo1 arto’ o 1 i ai ona māfaufauga. Sā i’u lava ‘ina matu’u mai le finagalo o le Tui Fiti ‘ona ‘o lona va’ai alofa ‘i le tūlaga ‘ua o’o ‘i ai si ona afafine. Sā sāuni loa ma le ‘oloa tele o mea’ai e malaga ma Sinaamumutilei ‘i Samoa.

Sa taunu’u manuia ‘i Samoa le malaga a Sinaamumutilei, ma sā ia le iloa ai po ‘o fea le nu’u o lo ‘o nofo ai Tigilau. Peita’i, sā ta’u ane e tagata Samoa fa’apea, ‘o Tigilau na te le ‘o taliaina se tama’ita’i e ulufale ‘i lona fale. ‘Ae sā le fa’afiti ai Sinaamumutilei, sā ia alu pea e sā’ili le ali ‘ i o lo ‘o fa’avalea ‘i ai lona māfaufau. Mā, sā i’u lava ‘ina taunu’u ‘i le nu’u o lo ‘o nofo ai Tigilau.

Sā vā’aia e Sinaamumutilei le fale o Tigilau, ona ia alu sa’o lea ‘i ai. ‘A ‘o le’i ulufale le tama’ita’i ‘i le fale, sā fa’afeiloa’i ane ia e ‘au’auna a Tigilau. Sa fa’ate’ia fo’i nei ‘au’auna i fōliga ‘aulelei ‘o Sinaamurnutilei, ma ‘ua lā mumusu ai e tuli ‘ese lenei tama’ita’i. ‘0 le taimi muamua lea ‘ua fa’ato’a vā’ai ai Uluseleatamai ma Uluselevalea ‘i se tama’ ita’ i ‘ ua aupito sili ona ‘ aulelei ‘ i tama’ ita1 i ‘ uma sā malaga atu e fia fa’aipoipo ‘i lo la matai. ‘E le gata i lena, ‘a e fou fo i ia fōliga i le lā va’ai, ma ‘ua lā māsalosalo ai, ‘ā le ‘o se tagata, ‘o lona uiga ‘ o se aitu lenei tama’ ita’ i. ‘0 le mea lea sa la faia ai se togaf iti ‘ ina ‘ ia la iloa ai po ‘g se tagata, po ‘o se aitu le tama’ita’i. Sa la faiatu loa ‘ i a Sinaamurnutilei e alu e fa’ atali i le faleo’ o se’ i muamua atu ‘i ai sana mea’ai, ona alu ai lea e va’ai Tigilau. Sa alu loa Sinaamurnutilei ‘ua fa’ atali i le faleo’o, ‘a ‘ua sauni e Uluseleatamai ma Uluselevalea le mea’ai. Sā lā sāunia le moa e le futia ma le moa tunu, fa’apea fo’i ma le talo e le valua ma le talo vela. (’O * inā tonu lava na maua mai ai le muāgagana fa’aSāmoa; “Se’i muamua le moa le futia ma le talo le vālua.”) Sā lā laulau atu loa ia mea’ai ‘i ā Sinaamurnutilei e tofotofo ai le tama’ita’i. Peita’i, sā ‘ai e le tama’ita’i na ‘o mea’ai ‘ua ‘una ‘ona fa’avelaina. Na vā’aia e ‘au’auna a Tigilau lea tūlaga, ona lā talitonu lea ‘o le tama’ita’i ‘o le tagata ‘a e le ‘o se aitu. Sā lā fa’ailoa loa lenei tama’ita’i ‘i lo lā matai ‘o T-ig-j lan.

‘ Ina ‘ua va1 ai Tigilau ‘ i le tama’ ita’ i ‘aulelei, sa leai se mea e gata mai ai lona fiafia, ‘aua ‘ua fa’amalieina i lenei tama’ita’i ona mo’cmo’oga sa iai. Sa le toe fa’atali Tigilau, ‘a ‘ua ia ‘avea loa lenei tama’ita’i e fai ma ana āvā. Sā fa’atonuina fo’i ‘au’auna a Tigilau ‘ina ■ia ō e ‘aumai le ‘oloa tele o mea’ai o lo ‘o i le va’a na malaga mai ai Sinaamurnutilei. Sa fa’ate’ia Tigilau i le ‘oloa tele na malaga mai ma
lenei tama’ita’i, ma ‘ua itili ai ona tu’uina atu Iona alofa ‘i lenei tama’ita’i ‘ua ‘avea nei ma ana āva.

Sā nonofo pea Tigilau ma Sinaamurautilei se’ia o’o ‘ina ‘ua ‘uma ona fa’aaogiina e Tigilau le ‘oloa a Sinaamunutilei. Ma le isi mea, sā le’i fa’aalia e Sinaamumutilei Iona igoa moni ‘i ā Tigilau, ‘ona ‘o Iona mana’o e tofotofo Tigilau pe alofa moni ‘i ā te ia. Sā sa’o lava le tofotofoga a Sinaamumutilei, ‘auā na āga’i loa ‘ ina ‘uma le ‘oloa, ‘ona ‘āmata fo i lea ona toe oso ane mo’ano’oga alofa o Tigilau ‘i ā Sinaamumutilei o Fiti. Sā le gata ‘i lena, ‘a ‘ua tauau fo’i ‘ina te’ena e Tigilau le tama ita i o lo ‘o fai nei ma ana āvā. ‘A ‘o lenei fo’i tama’ita’i, ‘ua na le fa’a— ali lava ‘o ia moni lea ‘o Sinaamutilei o Fiti. Na iloa loa e Sinaarnurnutil ‘ ua te’ ena moni ia e Tigilau, ona ia faiatu lea 1 i ‘ au1 auna a Tigilau e ō e ta’ u ‘ i tagata Samoa e sāuni se fuava’ a latou te malaga ai ‘ i Fiti.

Sa ia ta’u fo’i ‘i ā Tigilau, ‘o lātou ‘o le’ā malaga ‘i Fiti. Sā malie ane fo’i ‘i ai Tigilau, ma ‘ua sāuni loa ma le malaga.Sā ‘ese’ese va’a na malaga ai Tigilau ma Sinaamumutilei, ‘a ‘o se fuiva’ a tele o tagata Samoa na masi’ i 1 i Fiti e matamata ‘ i ‘ oloa a Sina ‘o le’ā foa’iina ane mo Tigilau. Sa malaga le fuāva’a ma taunu’u ‘i gatai tonu o le motu o Fiti o lo ‘o iai le Tui Fiti. ‘0 le mea ‘ua tupu, ‘ua ta’ape solo nei le fuāva’a o tagata Samoa e sā’ili se avanoa lelei e ofi ai ‘i uta o latou va’a, ‘auā ‘o le ava o Fiti e faigatā ona saofia ai se malaga. Si iloa e Sinaamumutilei lea tūlaga, ona ia vala’au atu lea ‘i tagata Samoa, ” ‘Ā iai ni alofa, fou ‘i Futu.” (‘O Futu ‘o le igoa lea o vāega o le ava e sao ai va’a ‘i uta.) Na fa’alogo tagata Samoa ‘i lea fa’atonuga, ona lātou usiusita’i lea ma mulimuli atu i le va’a o Sinaamumutilei, ma sa latou taunu’u ai ma le saogalemū ‘i uta.

Na taunu’u manuia ‘i uta Tigilau, ona manatu lea o Sinaamumutilei,
‘o le taimi lelei lea ‘ua tatau ai ona ta’u ‘i ā Tigilau Iona igoa moni,
‘a e maise ‘o le ‘oloa a Iona ‘aiga. Sā usu loa ma le pese lenei a Sinaamumutilei:

Tafia a’u ma nofo i va’a nei,

Le Tui Fiti e, ma Tui Toga e,

Se’i fola mai ni ‘ie o lelei,

Le Tui Fiti e, ma Tui Toga e,

Se’i si’i atu ai va’a nei,

Le Tui Fiti ma Tui Toga e,

O Tigilau ma te i va’a nei,

Le Tui Fiti ma Tui Toga e,

Le tane aga leaga ma agamasesei,

Le Tui Fiti ma Tui Toga,

Se’i ta’u atu si o ta igoa,

O ita o Sina, I am Sina

Le Tui Fiti e ma le Tui Toga e.

‘0 le pese a Sinaarnurnutilei ‘ua fa’aali atu ai ‘i ā Tigilau, ‘e le ‘o ia ‘o se tagata fa’atauva’a. ‘O Iona tamā ‘o le Tui Fiti, ‘a ‘o Iona tinā e tau ‘i le ‘āiga o le Tui Toga. ‘E le gata ‘i lenā, ‘a ‘ua ta’u atu e Sinaarnurnutilei, ’o ‘oloa ma ‘ietoga a lo lātou ‘āiga e mafai ona fa’atumu ai o lātou va’a ma alu atu ai se si’i a tagata ‘uma o Samoa sā malaga atu i le fuava’a. ‘0 Iona uiga, ‘e tele ‘oloa ma ‘ietoga a le ‘aiga o Sinaarnurnutilei.
‘Ina ‘ua fa’alogo Tigilau ‘i le pese a Sinaarnurnutilei, sā matuā fa’atumuina Iona loto i le fiafia, ma ‘ua mou ‘ese fo’i ona māsalosaloga sā iai. ‘Auā ‘ua na iloa nei, ‘o lana āvā moni lea sa ia mo’cmo’o alofa pea ‘i ai. Sa toe fa’afou loa le mafutaga a Tigilau ma Sinaarnurnutilei, ma ‘ua la nonofo ai se’i o’o ‘i le oti.

Sina of Fiji and Tigilau of Samoa

There lived in the village of Pata in Falelatai in Upolu a manaia (prince) named Tigilau. He was a very handsome man with a fine physique. There were many young women who longed to be married to Tigilau, but he rejected them all. Some of the village maidens were constantly at Tigilau’s house hoping Tigilau would marry one or another of them, but Tigilau barely noticed them. Even though Tigilau consistently rejected them, they continued to press for his attention, and would not leave his house. Finally, he became exasperated and he instructed two of his servants, Uluseleatamai and Uluselevalea, to block these persistent women who sought to enter into his house.

One day Tigilau heard of a beautiful young lady by the name of Sinaamumutilei, (Sina) the daughter of Tuifiti. Upon hearing of her beauty and her accomplishments, Tigilau suddenly changed his mind regarding women in general, and decided he wanted to marry Sina. But, Tigilau realized this was unlikely because Fiji was so far away. He believed he had to wait. Desperately, he wished for the day to come when he could show his desire and love for Sina.

Coincidentally, in Fiji, the name of the handsome young chief Tigilau was similarly widespread throughout the women of the island where Tuifiti and his daughter Sina lived. The legend was told throughout the land that Sina foolishly believed the many stories extolling how handsome and physically beautiful Tigilau of Samoa was. Sina had many sleepless nights because of her desires and yearning to marry him. Tuifiti finally gave in to her wish to be united with Tigilau because he could not help but notice how miserable his daughter was without Tigilau. So he relented, allowed her to travel to Samoa in search of love, and prepared many goods and gifts for Sina to take with her.

Sina arrived safely in Samoa but she did not know the village where Tigilau resided. She was also astonished to learn, when the people in Samoa explained that Tigilau did not allow any women to enter his home. Being the daughter of the King of Fiji, she did not believe this applied to her, and she would not be denied a meeting. She continued in her search for the man she desired, until she finally reached the village where Tigilau lived.

Sina saw the home of Tigilau and went directly to his house. Before she entered his home, she was greeted by Tigilau’s servants. Tigilau’s servants were amazed at the beauty of Sina, and understandably did not want to chase her out. This was the first time Uluseleatamai and Uluselevalea saw a young woman who was so beautiful they would disobey their chief, especially one who came seeking marriage with him. Not only that, her face was so new to them, and she was so beautiful, and they began to wonder if she were something other than human after all, and perhaps instead, she might be an aitu (evil spirit). For this reason, they schemed to find out to a certainty whether she was human or an aitu.

First, they directed her to go and wait in the faleo’o (house) so they might serve her some food before she would go to see Tigilau. Sina then went and waited in the faleo’o while Uluseleatamai and Uluselevalea prepared the meal. They prepared a chicken that was not plucked and a chicken that was cooked, together with both taro that was not peeled and a taro that was cooked. (This is where the Samoan proverb came about, “Se’i muamua le moa le futia ma le talo e le’i value.” Meaning: Serve the unplucked chicken and the unpeeled taro first). They then served the food to Sina so she could taste it, and they could observe her choices. Sina passed their test, since when she ate only the food that was cooked, Tigilau’s servants saw this and concluded that she was human not an aitu. Only then did they introduce her to their chief Tigilau.

When Tigilau saw the beautiful young lady he was extremely happy, for she had satisfied all of his desires and every expectation. He did not wait, but hastily made her his wife. He then instructed his servants to go and bring all the goods and gifts that Sina had brought. He was surprised at the generous amount of goods and gifts brought by this young lady, and became even more desirous to show his love for her who had now become his wife. Tigilau and Sina lived together until Tigilau had used up all of the goods that Sina had brought with her.

But, being intelligent and knowledgeable about how humans conduct themselves, Sina wanted to test Tigilau’s love for her, and see if it would endure any challenges or difficulties. She had not revealed to Tigilau her true name because she wanted to test him, and discover whether  he truly loved her, especially if she was not the woman he professed to love above all others. Her test worked all too well, since, at the moment when the goods were distributed and the food finished, Tigilau  insisted that he still loved Sina of Fiji. Very soon thereafter after, he slowly began to deny his love for his present wife.

Sina did not reveal that she was the real Sina of Fiji when Sina finally recognized that he might reject her, if he still harbored wishes for the woman he imagined to be the most beautiful, instead of the woman who stood before him. She then instructed Tigilau’s servants to tell the Samoan people to prepare a boat for them to sail to Fiji. She also told Tigilau that they were sailing to Fiji. Tigilau agreed and the preparations for the journey began.

Tigilau and Sina traveled on separate vessels. The large vessel traveled to Fiji so that the people would see all the goods that Sina would give to Tigilau. The large vessel arrived on the seaward side of the island of Fiji where Tuifiti was. When they arrived, the Samoan sailors scattered to find an inlet to land and dock their vessel, since the mouth of the bay in Fiji was difficult to enter. Sina knew this peril well, so she called out to the Samoan people, “If you have any love, row to Futu.” (Futu is the name of the space where boats can enter and arrive inland safely.) The Samoan people heard this command and followed Sina’s vessel, whereupon they arrived safely on the shore.

Tigilau followed and also arrived safely.  Sina then decided that this was the perfect time to tell Tiglau of her real name, and especially to remind him of all the goods from her family. Sina then started to sing this song:

Tafia a’u ma nofo i va’a nei, (I am happy to live in this vessel)

Le Tui Fiti e, ma Tui Toga e, (Oh Tui Fiti and Oh Tui Toga)

Se’i fola mai ni ‘ie o lelei, (Present your most beautiful display)

Le Tui Fiti e, ma Tui Toga e, (Oh Tui Fiti and Oh Tui Toga)

Se’i si’i atu ai va’a nei, (So our presence is known)

Le Tui Fiti ma Tui Toga e, Oh Tui Fiti and Oh Tui Toga,

O Tigilau ma te i va’a nei, (Tigilau and I are here together),

Le Tui Fiti ma Tui Toga e, Oh Tui Fiti and Oh Tui Toga,

Le tane aga leaga ma agamasesei, (A husband who is bad and unfaithful),

Le Tui Fiti ma Tui Toga, Oh Tui Fiti and Oh Tui Toga, )

Se’i ta’u atu si o ta igoa, (Let me tell you my name),

O ita o Sina, (I am Sina)

Le Tui Fiti e ma le Tui Toga e. Oh Tui Fiti, Oh Tui Toga.

The song of Sina revealed to Tigilau that she was not a lowly person, after all. Her father was Tuifiti and her mother was related to the family of Tuitoga. Not only that, but Sina had made it known that the goods and fine mats of her family filled up their vessels with a bounty she presented to all the Samoan people, showing that Sina’s family had many goods and fine mats.

When Tigilau heard this song by Sina, he was extremely happy.  He was able to remove any doubts he had, because he now knew that this was the true love that he had always hoped for. Tigilau and Sinaamumutilei renewed their vows and lived happily and in harmony until their deaths.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *